رهگذر سرزمين شعر


 

تو از هر در که بازآیی

                          بدین خوبی و زیبایی

دری باشد که از رحمت

                        به روی خلق بگشایی

ملامت گوی بی‌حاصل

                       ترنج از دست نشناسد

در آن معرض که چون یوسف

                      جمال از پرده بنمایی

 

بسیار دوست دارم این شعر شیخ اجل رو


شهرام