رهگذر سرزمين شعر


 

شعر تو بودی که پس از فصل سرد 

هیچکسی شک ب زمستان نکرد؟


شهرام