رهگذر سرزمين شعر


 

همیشه دلهُره دارم از این به هَم نرسیدن...


کَسی سُراغ نداری، تو را به من بِرِساند...؟


شهرام