رهگذر سرزمين شعر


 


نه کسی منتظر است

نه کسی چشم به راه...

نه خیال گذر از کوچه ما دارد ماه

بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟؟؟

وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...


شهرام