رهگذر سرزمين شعر


 

حالم بد است ، با تو فقط خوب میشوم
خیلی از آنچه فکر کنی مبتلاترم ...


شهرام