رهگذر سرزمين شعر


 

هر لحظه بی تو بودن من، سالها گذشت

من از تمام مردم دنیا مسن ترم . . .


شهرام