رهگذر سرزمين شعر


 

در کوچه باد می آید
این
ابتدای ویرانی است
آن روز هم که دست های تو ویران شدند، باد می آمد!


شهرام