رهگذر سرزمين شعر


 


مثل سیاره ای و من قمرت می بینی؟


دست من خوب به دور کمرت می آید


شهرام