رهگذر سرزمين شعر


 

به دریا رفته می داند مصیبت های طوفان را

مرا آشفته‌ی خود کرد گیسوی پریشانش


شهرام