رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

اندازه ی همین یکی دو سطر فرصت داریم

از تیررس نگاه این فرشته ها که دور شویم

بهشت که نه

نیمکتی را به تو نشان خواهم داد

که مثل یک گناهِ تازه

وسوسه انگیز است...


شهرام