رهگذر سرزمين شعر


 

"بفهم دیگر
شب‌ها دراز نیستند
این تویی که تنهایی!"

ایلهان برک

 


شهرام