رهگذر سرزمين شعر


 

 دستم را نخ بسته ام

تا یادم بماند

که فراموشت کرده ام...


شهرام