رهگذر سرزمين شعر


جلودار

با رهروان ستيزه مکن
که جلوداري
جلودار به خطر بسي نزديکتر است.

شهرام