رهگذر سرزمين شعر


 

 

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

انقدر که خالی شده بعد از تو جهانم


شهرام