رهگذر سرزمين شعر


 

 

هیچ اتفاقی قرار نیست بیـفتد.

اما،

آدمی اســت دیگر،

همیشه

منتـــظر می‌مـاند!

 

"اورهان ولی"

 


شهرام