رهگذر سرزمين شعر


 

 

چیز بدی نیست جنگ

شکست می‌خورم

اشغالم می‌کنی

شمس لنگرودی


شهرام