رهگذر سرزمين شعر


 

حُسن اندامت نمی گویم به شرح


خود حکایت می کند پیراهنت....


شهرام