رهگذر سرزمين شعر


 

من خنده زنم بر دل
دل خنده زند بر من
اینجاست که می خندد
دیوانه به دیوانه

 

وحشی بافقی


شهرام