رهگذر سرزمين شعر


با حميد مصدقو اين هم يه قسمت از شعر حميد مصدق

زندگي رويا نيست
زندگي زيباييست
مي توان بر درختي تهي از بار زدن پيوندي
مي توان در دل اين مزرعه ي خشک و تهي بذري ريخت
مي توان
از ميان
فاصله ها را برداشت
دل من با دل تو
هر دو بيزار از اين فاصله هاست

شهرام