رهگذر سرزمين شعر


 

چتر نمی خواد  این هوا

 

 

تو را می خواهد ...


شهرام