رهگذر سرزمين شعر


 

در این سرما و باران یار خوشتر
نگار اندر کنار و عشق در سر...


شهرام