رهگذر سرزمين شعر


 

مگذار دیگران نام تو را بدانند

همین زلال بیکران چشمانت 

برای پچ پچ هزار ساله ی آنان کافیست


شهرام