رهگذر سرزمين شعر


از بودا

مادر همانگونه
که به هنگام خطر
تنها نگران فرزند خويش است
اگر همه درباره ي همه ي
زندگان همين احساس را داشته باشند
دل پر مهر بيکراني خواهند داشت.

بودا

شهرام