رهگذر سرزمين شعر


و باز

همچنان که يافتن راه مرغان در آسمان دشوار است
هم چنان آن کسان را که اندوخته يي نيست
واز شناسايي کامل برخوردارند
و در آزادي , تهي و بي نشان سير مي کنند
يافتن راهشان دشوار است

بودا

شهرام