رهگذر سرزمين شعر


حافظياش بخونن

نمی دونم شده وقتی حافظ می خونین یه بیتش چشتون رو بگیره و نذاره رد شین این بیت با من این کار رو کرد.
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گويد باز
ورای حد تقرير است شرح آرزومندي

شهرام