رهگذر سرزمين شعر


با بودا موافقين

اي رهروان
همانگونه که درياي بزرگ فقط يک مزه دارد
مزه شور
اين آيين و روش ( بودا ) هم فقط يک مزه دارد
مزه آزادي

بودا

شهرام