رهگذر سرزمين شعر


من و اندوه
تا صبح با خود گريستم
صبح اندوه راه دگر رفت و من دگر

شهرام