رهگذر سرزمين شعر


 


حافظ امشب رو هم اين انتخاب کردم
ترکيبات رو در نظر بگيرين .
حافظ استاد سر هم کردن اين جور کلماته .

ما بي غمان مست دل از دست داده ايم
همراز عشق و همنفس جام باده ايم
اي گل تو دوش داغ صبوحي کشيده اي
ما آن شقايقيم که با داغ زاده ايم


شهرام