رهگذر سرزمين شعر


 

فقط غم هست نه غمگين
هيچ کننده ي " کردار " نمي توان يافت
جز کردار چيزي وجود ندارد
نيروانا هست ولي نه جوينده ي آن
راه هست ولي نه رهرو آن

شهرام