رهگذر سرزمين شعر


حافظ امشب

به روز حادثه غم با شراب بايد گفت
که اعتماد به کس نيست در چنين زمنی

شهرام