رهگذر سرزمين شعر


کوش آبادی رو بشناسيم

برويم
بگذار به گمان آنها
ما هم امروز چو خلقي به نفهميدن محکوم شويم
که علف بودن بر رهگذر خلق که مي راند پيش
به ز گلدان گلي رنگارنگ
بر معدودي سرگردانست


تا مبادا دشمن دشمن
دستمالي بکند حرفم را
بگذار
حرفهايم را عريان بزنم


مجموعه شعر " ساز ديگر " اثر جعفر کوش آبادي
چند تا از اشعار اين دفتر ارزش يه بار خونده شدن رو داره .
يکيش " ترازنامه " ست و يکيش هم " شهر اينک متفکر شده است

شهرام