رهگذر سرزمين شعر


 

باري پايان دادن بيشتر دليري مي طلبد تا آغاز کردن بيتي تازه
اين را طبيبان و شاعران همه مي دانند

نيچه

شهرام