رهگذر سرزمين شعر


طرح

به روز داوري
تنها خواهم گريست

شهرام