رهگذر سرزمين شعر


 

و مخصوصا اين يه بيت بيدل ديوونه کننده ست . دقت کنين ببينين چند تا معنی می تونيد واسش پيدا کنين

آنجا که عشق خلعت رسوايي آورد
پيراهني که چاک ندارد رفو کنند

شهرام