رهگذر سرزمين شعر


 

تنفر جنازه است
کداميک از شما می خواهيد گور باشيد

جبران خليل

شهرام