رهگذر سرزمين شعر


 

يک به يک گم گشته اند
روزهای ساده کودکی
چونان بادبادکانی
که به باد می سپریم


از گروه شعر و ادب

شهرام