رهگذر سرزمين شعر


 

پاي بست ويراني خويشم
نشئه خمار شبانه خويشم
من آخرين وامدار ليلي
من خود نمک پاش دل ريشم

شهرام