رهگذر سرزمين شعر


 

با گريه آغازيدن گرفتم
با لبخند زيستم
با ريشخند ديگران
خويش را بدرود خواهم گفت

شهرام