رهگذر سرزمين شعر


 

شکرانه باور شدن

ريزش اشکهايم
را نهايت نيست

شهرام