رهگذر سرزمين شعر


 

این دو تا رو هم از سهراب واستون انتخاب کردم
سادگی شون آدم رو به وجد می آره

رهزنان را خواهم گفت
کارواني آمد بارش لبخند


من به اندازه ي يک ابر دلم مي گيرد

شهرام