رهگذر سرزمين شعر


 

اينم از حافظ

اگر بر جای من غيری گزيند دوست حاکم اوست
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزينم

شهرام