رهگذر سرزمين شعر


سکوت

سکوت سرشار از سخنان ناگفته ست
اعتراف به عشق های نهان

شهرام