رهگذر سرزمين شعر


حضور عاطفه

واسه حضور عاطفه در شعر چه دليلي بهتر از اين

حيف است ز ديده پاسباني نکنيم
با مريم و ياس مهرباني نکنيم
روزي که فلک جسم مرا خاک کند
حيف است شکايت از جواني نکنيم

شهرام