رهگذر سرزمين شعر


 


حيف است اگر من و تو شيدا باشيم
دل سوخته چون لاله ي حمرا باشيم
آزادتر از سرو و صنوبر ماييم
حيف است اسير غم دنيا باشيم


فرزانه اسدپور


شهرام