رهگذر سرزمين شعر


 


چقدر بهت گفتم اين دل ترک داره
چقدر گفتم  که چشمونش ترک داره
درست گفتي   ولي عين خيالم نيست
شکسته ديگه بازي اشکنک داره


شهرام