رهگذر سرزمين شعر


 

بس تجربه کرديم در اين دير مکافات
با دردکشان هر که در افتاد بر افتاد


شهرام