رهگذر سرزمين شعر


 

اینم که حتما می دونین از کیه !!

درست بگويم نمی توانم ديد
که می خورند حريفان و من نظاره کنند

شهرام