غرض از مي اگر مستي ست نگاه يار هم دارد


غرض از گل اگر سرخي ست روي يار هم دارد


نميدانم چرا گردون به کام ما نمي گردد


پريشاني اگر عيب است زلف يار هم دارد

/ 0 نظر / 3 بازدید