گيجی های من

تازگیها سرم خیلی شلوغه .

دم در که رسيدم ديدم همه چی دارم الا کليد .

سر نخ هم نداشتم دنبال کلید بگردم .

اف اف رو زدم . کسی جواب نداد .

مال همسایه رو زدم دیدم اونم جواب نمی ده .

عجب بدشانسی !! یکی دیگه اینم جواب نمی ده .

آخر سر یارو اومد گفت : هنوز وصل نکردیم خونه ها هنوز آماده نیست دنبال خونه ای .

دیدم سر و ته کوچه رو اشتباهی اومدم .

مسیرم رو به اندازه اومده بودم اما اشتباهی .

گفتم که سرم شلوغه .

/ 0 نظر / 3 بازدید