غروب تمام فصل هاست


به ساماني که دست هايت را ببخشی


مي بيني از آنها داس ساخته اند و به ريشه ات نشسته اند


خانه به دوشي که دوش ها يت را هم بخشيده ای


براي باختن چه داري  ؟؟؟

--------------------------------------- ؛؛من ... هيچ ؛؛

/ 2 نظر / 3 بازدید
setareh

چرا دروغ ميگی؟؟؟؟ کتاب شعرات چی ميشه پس!!!